วัฒนธรรมองค์กร

 • 1. SMALL

  คิดแบบโรงงานเล็กๆ ที่ทุกคนดูแลลูกค้า เพื่อนร่วมงานกันอย่างดี ไม่มีเส้นกั้น ระหว่างกันเลย ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งกำลังกายให้กำลังใจและพลังความคิดเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

 • 2. SMART

  ช่วยกันสอนสั่ง กระตุ้น ผลักดัน ช่วยเหลือให้ทุกๆ คนมีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ทั้งความรู้ทางด้านเทคนิค บริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีความฉลาด ทางอารมณ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่

 • 3. SPEED

  ฝึกคิด ฝึกทำงานให้รวดเร็ว เรียบร้อย ทุกอย่างต้องมีความเร่งด่วน ไม่รอไว้ตัด สินใจลงมือทำโอกาสหน้า กล้าที่จะตัดสินใจโดยไม่กลัวว่าจะผิด ลดขั้นตอน ลำดับ ชั้นการสั่งการตัดสินใจให้สั้นที่สุด

 • 4. SPECIALIZED

  ฝึกฝนตนเองให้มีความเก่งกล้า เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ให้เก่งที่สุดในโลกอย่างน้อยหนึ่งอย่าง หรืออาจจะมากกว่าได้ ถ้ามีความรักในสิ่งที่ทำจริง ๆ

 • 5. STEAL

  เปิดใจกว้างที่จะรับความรู้จากทุกที่ เสาะหาวิทยายุทธ์ ไม่ว่าจะมาจากใคร จากที่ใดมองหาโอกาส รูปแบบ วิธีการที่มีผู้ทำแล้วได้ผลดียอดเยี่ยม เพื่อที่จะเรียนรู้ ลงมือทำ ปรับปรุง แบบต่อยอด แบบก้าวกระโดด

 • 6. STRETCH

  ตั้งเป้าหมายให้สูงเกินเอื้อม เพื่อที่จะต้องใช้พลังกาย พลังใจ พลังสมองและทุก ๆ พลังทั้งของตนเอง ผู้อื่น ช่วยกันให้งานสำเร็จได้ตามความตั้งใจ