About Company

ภาพรวม
ธุรกิจของเรา

ประกอบธุรกิจประเภทเป็นผู้ผลิตและรับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ ดังนี้

ให้บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม โดยกรรมวิธีการฉีด ขึ้นรูป (THERMOPLASTIC INJECTION MANUFACTURING)

ให้บริการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้วยการนำเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์รวมถึงเทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยความเร็ว สูง (High Speed Machining) .

WHAT WE DO

บริการของเรา

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและครบวงจร (One stop services) นับตั้งแต่การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยการนำเอา เทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในการออกแบบและจำลองกรรมวิธีผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์หาจุดบกพร่องก่อนการผลิตจริง การบริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่องาน อุตสาหกรรมโดยกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูป

ข้อมูลเพิ่มเติม

37

Customer
Company

61

Injection
Machine

54

Years
Experience

Follow US

ข่าวสาร & กิจกรรม