การพัฒนาที่ยั่งยืน

มุ่งเน้นการบริหารจัดการการดำเนินงานและการป้องกันมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แล้วดำเนินการทบทวนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง