งบการเงิน

งบการเงินของบริษัทยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินประจำปี/2566

รายงานและงบการเงินรวม

งบการเงินประจำปี/2566

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินประจำปี/2566

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

งบการเงินไตรมาส 3/2566

รายงานและงบการเงินรวม

งบการเงินไตรมาส 3/2566

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินไตรมาส 3/2566

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

งบการเงินไตรมาส 2/2566

รายงานและงบการเงินรวม

งบการเงินไตรมาส 2/2566

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินไตรมาส 2/2566

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ตัวกรอง