คณะผู้บริหารบริษัท

นายวิทวัส นิชโรจน์

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวประยูร ศรีพระราม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายสุรงค์ ลิขิตมหาฤกษ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

นายอนุสรณ์ ม่วงสุนทร

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นางอัจฉรา มณีสวัสดิ์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

นางสาวอังคนา โสรีย์

ผู้จัดการส่วนบัญชี