แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

Post date : 21/03/2567

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯมีความประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จเพื่อให้ผุ้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 มีสิทะฺลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2566 โดยระเบียบวาระการประชุมจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป